Categories
Everyday Life

chytáky v angličtině, část 2

V další části se ještě stále budu držet sloves, zejména v rozdílném použití anglických sloves při překladu z češtiny.

Can versus may

Can je sloveso, které vyjadřuje schopnost, zkušenost či dovednost, která nám umožňuje vykonat aktivitu – nejlépe tedy odpovídá českému “umět”. May je ale významově rozdílné, popisuje naše oprávnění daný úkon provést. Zde se v češtině používá sloveso “moci”.

Can you drive the car? – Můžeš řídit auto? (=víš, jak se takové auto řídí?)

May I drive the car? – Můžu řídit auto? (=mám řidičák, nepil jsem, pustíte mě za volant?)

Z uvedeného vyplývá, že otázky začínající “Can I ..?” nedávají smysl, neboť se tak ptáme na vlastní dovednosti a schopnosti, o kterých bychom sami měli nejlépe vědět.

Formální rozkazy

Mnozí namítnou, že otázkou “Can you close the door?” se neptáme dotyčného na jeho triviální schopnost zavřít dveře, ale slušně jej takto o zavření požádáme. Podobně můžeme použít i další tvary:

Could you close the door?

Will you close the door, please?

Would you close the door?

Nepřímá otázka

Tento typ otázky můžeme velmi snadno a dobře použít v případech, kdy se nechceme zeptat jiné osoby přímo anebo pokud chceme nadhodit otázku do pléna (“řečnická otázka”). Důležitým faktem je skutečnost, že ve vedlejší větě, kterou otázka představuje je pak obrácený slovosled.

I want to know where he is. I need to tell him what he should bring. Can you tell me how this could be possible? – Chci vědět, kde je. Potřebuju mu říct, co má přinést. Můžeš mi říct, jak je tohle možné?

Perlička na konec

Minule jsem zmínil překlad předložky před, tak ještě malé doplnění. Pokud chceme označit určitou situaci v minulosti, dáváme přednost spojení pomocí ago.

I will not return before 10 o’clock. – Nevrátím se před desátou.

Two years ago I was still a student. I built this house 25 years ago. – Před dvěma lety jsem byl stále studentem. Postavil jsem tento dům před 25 lety.

ale: You wouldn’t be able to go this way (ever) before. – Tudy bys (nikdy) předtím nemohl jet.

One reply on “chytáky v angličtině, část 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *